Hlas univerzít

Dňa 27. mája 2020 sa v Bratislave konalo stretnutie predstaviteľov reprezentácií vysokých škôl, ďalších asociácií v sektore s vedením Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (OZ PŠaV). Za Slovenskú rektorskú konferenciu sa na stretnutí zúčastnil prezident Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. Zoznam všetkých účastníkov je zverejnený v komuniké.

Na stretnutí boli prerokované požiadavky uvedené v Deklarácii 2020 s dôrazom na rozvoj vysokých škôl aj v súčasnej ekonomickej situácii. Účastníci diskutovali o realizovaných opatreniach vyplývajúcich z nariadenia hlavného hygienika a ministra školstva, vedy, výskumu a športu k zabezpečeniu prevádzky vysokých škôl a ich zariadení.

Predseda združenia VŠaPRO doc. Ing. Miroslav Habán, PhD. oboznámil účastníkov rokovania s prieskumom realizovaným na 17 verejných vysokých školách a 8 priamo riadených organizáciách, ktorý bol zameraný na dopad pandémie. Prieskum sa sústredil na pracovné podmienky a odmeňovanie zamestnancov, poskytnovanie ochranných pomôcok zamestnancom, zabezpečenie stravovania pre zamestnancov, prevádzku študentských jedálni a študentských domovov a pod. Z prieskumu vyplynula okrem iného potreba výrazne posilniť infraštruktúru na vysokých školách (PC technika, technológie pre učiteľov vysokých škôl pre zlepšenie online vyučovania). Prieskum potvrdil výrazný výpadok finančných príjmov z hospodárskej činnosti (študentské jedálne, domovy a účelové zariadenia), čoho dôsledkom bolo skrátenie príjmu vybraných skupín zamestnancov týchto zariadení na 80%.

Prítomní sa zhodli na spoločných požiadavkách, ktoré adresovali ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu. Znenie požiadaviek je konkretizované v priloženom komuniké.

Súvisiace informácie: 

Fotografia: FB OZPŠaV

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.