Hlas univerzít

Európska asociácia univerzít zverejnila novú správu o hodnotení vysokoškolského vzdelávania s názvom "Exploring higher education indicators". V najnovšom príspevku venovanom kvalite vzdelávania tím EUA skúmal ukazovatele používané na meranie kvality, výkonnosti alebo efektívnosti vysokoškolského vzdelávania. Analyzoval externé nástroje, ktoré používajú tieto ukazovatele a majú vplyv na vysoké školy a to konkrétne procesy externého zabezpečovania kvality, metodiky financovania vysokých škôl a rankingy. Okrem nich sú v správe uvedené niektoré vybrané medzinárodné a národné iniciatívy, ktoré sledujú rovnaké ciele. Cieľom EUA je poskytnúť odbornej verejnosti a politikom informácie do diskusie o kvalite vyskoškolského vzdelávania.

EUA o štúdii hovorí: "Existuje legitímna potreba údajov o výkonnosti vysokých škôl. Je to dôležité pre samotné inštitúcie, ako aj pre zainteresované strany a spoločnosť. Používanie ukazovateľov, ktoré merajú efektívnosť alebo kvalitu vzdelávania, sa zvyšuje, pretože existuje veľký dopyt po podrobnejšom hodnotení a odbornom rozhodovaní. Táto správa skúma, aké druhy ukazovateľov pre vzdelávanie používajú externé agentúry zabezpečovania kvality, mechanizmy financovania a medzinárodné rankingy a či sú vhodné na daný účel."

V záveroch EUA formuluje kľúčové ponaučenia, z ktorých vyberáme:

  • Počet "hard data" o výkone vzdelávania sa zvýšil. Napriek tomu druhy ukazovateľov používané hodnotiacimi a finančnými mechanizmami vykazujú relatívnu stabilitu. Používanie ukazovateľov však nie je významné v externom zabezpečovaní kvality.
  • Typy ukazovateľov sú v rôznych nástrojoch rovnaké, aj keď sa tieto nástroje používajú na rôzne účely. Ukazovatele sú však často založené na rôznych definíciách, ktoré môžu v konečnom dôsledku ovplyvňovať ich samotnú povahu.
  • V súčasnosti neexistujú všeobecne dohodnuté ukazovatele na meranie kvality vysokoškolského vzdelávanie naprieč systémami. Niektoré medzinárodné súbory údajov vrátane inštitucionálnych údajov však existujú, ale majú tendenciu slúžiť výlučne na účely poskytovania informácií bez toho, aby sa autority pokúsili interpretovať, čo údaje hovoria o kvalite alebo o výkonnosti inštitúcií.
  • Ukazovatele sú limitované vo svojej výpovednej hodnote. Nemôžu nahradiť kvalitatívnejšie alebo deskriptívnejšie nástroje, ako sú kvalifikačné rámce, peer review alebo zmluvy o výkone, ale musia byť používané v kombinácii s nimi. Ak sú ukazovatele naladené na starostlivo definovaný účel a iné kontextovo špecifické aspekty, majú potenciál prispieť k hodnoteniu a podpore transparentnosti a dôvere v poskytované vzdelávanie.
  • Je dôležité analyzovať, pochopiť a ďalej skúmať, čo tieto údaje znamenajú. Ukazovateľ môže skutočne odrážať jeden aspekt činnosti inštitúcie, nemal by sa však zovšeobecňovať a odrážať výkonnosť inštitúcie vo vzťahu k iným aspektom alebo za celú inštitúciu úplne. Preto je dôležité, aby bolo jasné, čo každý ukazovateľ môže a mal by merať a potom je potrebné skúmať, či spĺňa svoj účel.

👉 Správa je dostupná na webovom sídle EUA TU.

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.