Hlas univerzít

Aktualizované Prvé tohtoročné stretnutie predstaviteľov Slovenskej rektorskej konferencie (SRK), Rady vysokých škôl (RVŠ) a Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) sa konalo 24. januára 2020 v Bratislave.

Pozvanie prezidenta SRK Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Kropila, PhD. prijali predseda Rady vysokých škôl doc. RNDr. Martin Putala, PhD. a predseda Študentskej rady vysokých škôl Bc. Filip Šuran a podpredsedovia Bc. Anton Cvik a Matej Bílik. Rokovali o aktuálnom vývoji vo vysokoškolskom sektore, najmä o vysokoškolskej infraštruktúre a životnom štandarde študentov vrátane dofinancovania rekonštrukcie internátov. Účastníci stretnutia konštatovali, že medzi spoločné témy, ktorými sa dlhodobo zaoberajú, patrí financovanie vysokoškolského vzdelávania, výskumu, vývoja a infraštruktúry. Skonštatovali, že ani rozpočet na rok 2020 neumožní vysokým školám výraznejší rozvoj a rozhodne nevytvára predpoklad pre potrebné zmeny vo vysokom školstve. Ďalej diskutovali o možnostiach ako spomaliť odchod študentov na dlhodobé mobility do zahraničia a ako podporiť ich záujem o návrat.

Prezident SRK prof. Rudolf Kropil zúčastneným priblížil návrh pripravovaných programových priorít SRK na roky 2020 - 2024, ktorý vychádza z univerzálne akceptovaných princípov vysokoškolskej politiky. Predseda RVŠ doc. Martin Putala priblížil návrhy RVŠ na zapracovanie do priorít ministerstva školstva na obdobie 2020 - 2024. Predseda ŠRVŠ Bc. Filip Šuran predstavil návrhy na zvýšenie kvality vysokoškolského prostredia.

Dohodli sa, že pripravia priority spoločné pre všetky reprezentácie vysokých škôl na obdobie rokov 2020 – 2024 a ktoré predstavia verejnosti. Spoločné priority reprezentácií vysokých škôl SR na obdobie 2020-2024priority reprezentácií vysokých škôl SR na obdobie 2020-2024 boli prijaté a zverejnené presne presne mesiac pred parlamentnými voľbami 29. januára 2020.

Súvisiace informácie:

Aktualizované 29. 1. 2020

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.