Európska komisia spustila verejnú konzultáciu o implementácii budúceho rámcového programu pre výskum a inovácie pre roky 2021 až 2027 - Horizont Európa. Zámerom Komisie je spoznať názory širokého spektra zainteresovaných subjektov a verejnosti. Takto získané názory majú byť zohľadnené pri príprave „Strategického plánovania“ programu Horizont Európa a odzrkadlia sa v usmerneniach jednotlivých pracovných programov, výzvach na predkladanie návrhov, misiách a partnerstvách počas prvých štyroch rokov programu (2021 - 2024).

Je dôležité, aby sa do procesu konzultácie zapojil čo najväčší počet zainteresovaných inštitúcií a jednotlivcov zo Slovenska a tak boli vyjadrené aj ich záujmy a priority. Do konzultácie sa môžu zapojiť vysoké školy, združenia vysokých škôl, ale aj jednotlivci a to nielen výskumníci a vysokoškolskí pedagógovia, či vysokoškolskí funkcionári, ale aj doktorandi. 

Viac informácií je zverejnených na webovom sídle Slovenskej styčnej kancelárie pre výskum a rozvoj - SLORD a na webovom sídle Európskej komisie

Verejná konzultácia (len v anglickom jazyku) o smerovaní európskeho výskumu a inovácií v nasledujúcich rokoch je otvorená do 8. septembra 2019.

Súvisiace informácie:

Zdroj: Slord a MŠVVaŠ SR

Ilustračná fotografia: internet