Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo v súlade so zákonom o vysokých školách dočasné kritériá na udelenie oprávnenia na používanie označenia „výskumná univerzita“.

Dočasné kritériá zohľadnili hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokých škôl v rámci poslednej komplexnej akreditácie uskutočnenej podľa predpisov účinných do 31. októbra 2018 a kritériá zo 4. apríla 2013 v znení opravy zo 14. apríla 2014 a neskorších doplnení. Pre udelenie oprávnenia na používanie označenia „výskumná univerzita“ je rozhodujúci číselne vyjadrený profil kvality výskumnej činnosti vysokej školy (viac ako 3,46) a počet oblastí výskumu, v ktorých sa uskutočnilo hodnotenie tvorivej činnosti vysokej školy v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy (najmenej tri rôzne oblasti).

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR do 31. októbra 2019 udelí vysokým školám, ktoré splnili dočasné kritériá, oprávnenie na používanie označenia „výskumná univerzita“ s platnosťou do zverejnenia prvého vyhodnotenia periodického hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokej školy podľa § 88a zákona o vysokých školách.

Dočasné kritériá sú zverejnené na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR - linka.

Autor: MČ

Zdroj: minedu.sk

Ilustračná fotografia: TRUNI