Banská Bystrica, 27. 5. 2019 Rektori vysokých škôl prijali pozvanie Petra Pellegriniho, predsedu vlády SR a stretli sa na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, za účelom zhodnotenia stavu rekonštrukcií internátov, na ktoré vláda SR v roku 2018 vyčlenila sumu vo výške 50 mil. €, pričom v prvej etape uvoľnila 20 mil. €.

Na stretnutí bola prítomná aj Martina Lubyová, ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ladislav Kamenický, minister financií SR.

Po zhodnotení percentuálneho čerpania pridelených finančných prostriedkov pani ministerkou, prítomní rektori informovali o rozsahu konkrétnych prác, ktoré boli zrealizované s cieľom zlepšenia poskytovaného ubytovania študentom, ako aj o budúcich plánoch nevyhnutného ďalšieho rozvoja infraštruktúry.

Minister financií konštatoval, že vyčlenené finančné prostriedky sú pre vysoké školy k dispozícii na čerpanie a zamestnanci ministerstva sú pripravení na vzájomnú intenzívnu komunikáciu. Zároveň zdôraznil dôležitosť energetických auditov.

V závere predseda vlády konštatoval, že aktivita je z väčšej časti úspešná, pripomenul ochotu komunikácie zo strany ministerstva financií a vyjadril presvedčenie o začatí pozitívnej komunikácie vo vzťahu ku kvalite slovenských vysokých škôl.

Prezident SRK Marek Šmid poďakoval predsedovi vlády za vytvorenie priestoru na diskusiu a vyjadril presvedčenie o zmysluplnosti postupného posilňovania všetkých oblastí, ktoré vedú k zlepšovaniu podmienok pre študentov slovenských vysokých škôl.

Súvisiace informácie:

Autor: Adriana Krupová

Fotografia: www.vlada.gov.sk