Hlas univerzít

Dňa 6. mája 2019 nás opustil prvý rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - Dr. h. c. prof. PhDr. Ján Findra, DrSc. Prezident Slovenskej rektorskej konferencie vyjadruje v mene členov Slovenskej rektorskej konferencie úprimnú sústrasť rodine zosnulého a zároveň akademickej obci jeho alma mater. 

Dr. h. c. prof. PhDr. Ján Findra, DrSc. (1934 – 2019), bol významným jazykovedcom, vysokoškolským profesorom, akademickým funkcionárom, ale aj vedúcim Kancelárie prezidenta SR Michala Kováča a Rudolfa Schustera.

Ako vysokoškolský pedagóg pôsobil v Banskej Bystrici od roku 1961, najprv na Pedagogickej fakulte, neskôr na Fakulte humanitných vied UMB. V roku 1992 bol iniciátorom založenia Univerzity Mateja Bela a stal sa jej prvým rektorom. Vo svojej bohatej vedecko-výskumnej práci sa venoval výskumu slovenského jazyka, najmä štylistike, teórii textu, poetike, teórii jazykovej komunikácie a kultúre vyjadrovania, ale aj teórii umeleckého prednesu a rétorike. Za svoje bohaté pedagogické a vedecké aktivity získal mnohé ocenenia a jeho úctyhodné vedecké dielo sa stalo inšpiráciou pre niekoľko generácií pokračovateľov.

Česť jeho pamiatke!

Posledná rozlúčka s Dr. h. c. prof. PhDr. Jánom Findrom, DrSc., sa uskutoční v piatok 10. mája 2019 o 13.00 hod. v evanjelickom a. v. kostole na Lazovnej ulici v Banskej Bystrici.

O 10.30 hod. sa uskutoční akademická rozlúčka s prvým rektorom Univerzity Mateja Bela v aule Beliana Univerzity Mateja Bela na Tajovského ulici v Banskej Bystrici.

Zdroj (text a foto): www.umb.sk

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.