Hlas univerzít

Bratislava, 15. apríla 2019 Na pôde Sorbonnskej univerzity sa v dňoch 9. až 12. apríla konali zasadnutia a výročná konferencia Európskej asociácie univerzít ("EUA"). Zástupcovia národných rektorských konferencií na zasadnutí výboru EUA okrem iného rokovali o budúcej podobe Bolonského procesu po roku 2020, ale aj o stále aktuálnych témach, ktorými sú akademické slobody, otvorená veda/veda 2.0 a otvorený prístup a záverečná podoba budúceho rámcového programu pre výskum a inovácie Horizon Europe. Výbor tiež schválil spoločné vyhlásenie EUA, ALLEA a Science Europe "Academic freedom and institutional autonomy: Commitments must be followed by action."

Valné zhromaždenie EUA si zvolilo nového prezidenta EUA, ktorým bude profesor Michael Murphy z Írska. Štvorročné funkčné obdobie nového prezidenta EUA začne v máji 2019. Delegáti z viac ako 380 členských inštitúcií si tiež zvolili nových členov rady EUA, ktorými budú profesor Josep Garrell zo Španielska, profesor Patrick Lévy z Francúzska, profesor Marcin Pałys z Poľska a profesor Franceso Ubertini z Talianska. V druhom funkčnom období budú v rade EUA pokračovať profesorka Martine Rahier zo Švajčiarska a Mari Sundli Tveit z Nórska. 

Konferencia EUA sa zamerala na tému vysokých škôl a inovácií v regionálnom prostredí, ktoré sú úzko späté so samotnou existenciou univerzitného vzdelávania. Ústredným dokumentom konferencie bola nová štúdia EUA “The Role of Universities in Regional Innovation Ecosystems”. Prezentácia  kľúčových zistení štúdie je dostupná ako video dostupné na EUA YouTube kanáli.

Na zasadnutiach a výročnej konferencii sa zúčastnili aj slovenskí zástupcovia.

Súviace informácie:

Autor textu a fotografie: Mária Čikešová

Zdroj: www.eua.be

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.