Hlas univerzít

(Aktualizované) Bratislava, 21. 2. 2019. Na pôde Centra vedecko-technických informácií SR sa konalo verejné vypočutie uchádzačov o funkciu predsedu výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo ("akreditačná agentúra"). Členovia výberovej komisie, ktorých delegovali orgány reprezentácie vysokých škôl vrátane Slovenskej rektorskej konferencie, zamestnávatelia a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a verejnosť si vypočuli prezentácie uchádzačov. Následne uchádzači odpovedali na otázky členov komisie a prítomnej verejnosti. Záujem o funkciu predsedu výkonnej rady akreditačnej agentúry prejavili a na vypočúvaní sa zúčastnili traja uchádzači a to v abecednom poradí profesor Robert Redhammer, profesor Juraj Sinay a profesor Marek Šmid. 

Ako uviedlo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v tlačovej správe 22. 2. 2019 výberová komisa odporučila vymenovať do funkcie predsedu výkonnej rady akreditačnej agentúry Prof. h. c. prof. Ing. Roberta Redhammera, PhD. Ministerka vymenuje predsedu a členov výkonnej rady akreditačnej agentúry do konca februára 2019.

Súvisiace informácie:

Autor: mc

Fotografia: SRK

 

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.