Hlas univerzít

18. 9. 2018, SRK.

SALAMANKA. Prezident SRK Marek Šmid reprezentoval slovenské vysoké školy na konferencii „UNIVERSITY VALUES IN A CHANGING WORLD“, ktorá sa konala v dňoch 17. a 18. septembra 2018 v Salamanke, Španielsko. Podujatie bolo organizované pri príležitosti osláv 30. výročia vzniku Magna Charty Universitatum a 800. výročia založenia univerzity v Salamanke. 

Magna Charta Universitatum je základná listina, ktorá definuje akademické slobody a inštitucionálnu autonómiu dnešných univerzít. Listina bola vypracovaná akademikmi a podpísaná pri príležitosti 900. výročia založenia Bolonskej univerzity v roku 1988. Doteraz k nej pristúpili a podpísali ju rektori viac ako 816 univerzít z 86 krajín sveta.
Magna Charta Universitatum oslavuje najhlbšie hodnoty univerzitných tradícií a podporuje silné putá medzi univerzitami. Univerzitu vníma ako autonómnu inštitúciu, patriacu do veľkej rodiny svetových univerzít, ktoré spoločne ochraňujú hodnoty zakotvené v dokumente Magna Charta Universitatum. Podľa tohto dokumentu univerzita vytvára a šíri kultúru prostredníctvom výskumu a výučby. Aby mohla napĺňať potreby súčasného sveta, musí byť nezávislá od každej politickej, hospodárskej a ideologickej moci. Na univerzitách je vzdelávacia aktivita neoddeliteľná od výskumnej aktivity, pretože len tak môže výučba sledovať vývoj potrieb spoločnosti a vedeckých poznatkov, pričom sloboda výskumu, výučby a odbornej prípravy je základným princípom života univerzít.
Univerzity sú ochrankyne európskej humanistickej tradície, ich stálou snahou je dosiahnuť univerzálne poznanie. Aby naplnili svoje poslanie, prekračujú geografické a politické hranice a potvrdzujú životnú potrebu rozličných kultúr vzájomne sa poznávať a ovplyvňovať.
Magna Charta Observatory každoročne organizuje medzinárodnú konferenciu zameranú na riešenie súčasných výziev pri presadzovaní základných univerzitných hodnôt, ktorá je spojená so slávnostnou ceremóniou podpísania listiny novými pristupujúcimi univerzitami. Signatármi charty univerzít sú aj viaceré slovenské vysoké školy. Pri poslednej ceremónii ju podpísali predstavitelia Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Autorka textu a fotografie: Adriana Krupová

 

 

 

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.