2. júla 2018, SRK

BRATISLAVA. Prezident Slovenskej rektorskej konferencie ("SRK") prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. ďakuje končiacim členom SRK za ich doterajšiu činnosť a spoluprácu na pôde SRK. Dnešným dňom končí členstvo v SRK rektorke Žilinskej univerzity v Žiline Dr. h. c. prof. Ing. Tatiane Čorejovej, PhD., rektorovi Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre Dr. h. c. prof. Ing. Petrovi Bielikovi, PhD. a rektorovi Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre prof. RNDr. Ľubomírovi Zelenickému, CSc. Profesorka Tatiana Čorejová bola tiež predsedníčkou pracovnej komisie SRK pre riadenie ďalšej prevádzky FIS na verejných vysokých školách a dlhoročnou členkou a predsedníčkou dozornej rady Inštitútu SRK. Profesor Peter Bielik a profesor Ľubomír Zelenický boli členmi pracovnej komisie SRK pre ekonomické záležitosti. Menovaní svojim aktívnym vstupom a pozitívnym názorom obohacovali rokovania SRK a prispievali k plneniu cieľov SRK ako orgánu reprezentácie vysokých škôl. 

Odchádzajúcim členom SRK praje prezident SRK v mene ostatných členov predovšetkým pevné zdravie a veľa ďalších úspechov v pracovnom a súkromnom živote. 

Prezident SRK zároveň blahoželá členom SRK, ktorí boli potvrdení vo funkcii rektora a pokračujú vo svojom členstve v SRK a taktiež novozvolenej rektorke a rektorom vysokých škôl, ktorí zajtra nastupujú do fukcií.