19. júna 2018, SRK.

BRATISLAVA. V dňoch 24. a 25. mája 2018 sa v Paríži konala ministerská konferencia Bolonského procesu. Bolonský proces je multilaterálnym procesom ministrov zodpovedných za vysoké školstvo sledujúcim založenie spoločného Európskeho vysokoškolského priestoru (angl. názov European Higher Education Area, "EHEA"), ktorý po r. 2010 prešiel do konsolidačnej fázy.

Parížska konferencia predstavuje nové politické "momentum" v rámci Bolonského procesu. Ministri alebo ich zástupcovia zo 45 krajín prijali spoločné Parížske komuniké, ktoré je hlavným dokumentom z konferencie a má tri samostatné prílohy. Komuniké sa zameralo na celú radu priorít pre vysoké školstvo vrátane akademických slobôd, inovácií vo vzdelávaní a výučbe, sociálneho rozmeru a trvalého rozvoja. Určitou zmenou je adresnosť voči členským krajinám pri zavádzaní kľúčových nástrojov, ktorými sú uznávanie, zabezpečovanie kvality a trojstupňové vysokoškolské vzdelávanie. 

Časť komuniké sa venuje vzdelávaniu a výučbe vrátane dopadu digitalizácie. Prvý krát sa spomínajú ciele udržateľného rozvoja aj v súvislosti so spoluprácou medzi EHEA a ostatnými časťami sveta. Ako samostatná príloha bola schválená revidovaná verzia dodatku k diplomu, ktorú musia absolventom vystaviť napr. aj slovenské vysoké školy.

Na parížskej konferencii sa zúčastnil aj súčasný prezident Slovenskej rektorskej konferencie profesor Marek Šmid. Vedúcim slovenskej delegácie bol generálny riaditeľ Sekcie vysokých škôl Mgr. Jozef Jurkovič.  

Nasledujúca ministerská konferencia sa bude konať v roku 2020 v Ríme, Taliansko. 

Webové sídlo Bolonského procesu zamerané na parížskú konferenciu

Vyhlásenie rady EUA k parížskej konferencii Bolonského procesu (12. 6. 2018)

Tlačová správa CPU a ďalších národných rektorských konferencií (8. 6. 2018)

Zdroj: ehea.info, eua.be

Fotografia: zdroj www.ehea.info