Slovenská rektorská konferencia

Slovenská rektorská konferencia (SRK) je podľa zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách jedným z troch orgánov reprezentujúcich
vysoké školy v Slovenskej republike.

Prezident Slovenskej rektorskej konferencie Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. blahoželá v mene členov SRK prof. Ing. Milanovi Dadovi, PhD., ktorý sa stal Vedcom roka 2017 v kategórii Osobnosť medzinárodnej spolupráce. 

Profesor Milan Dado získal ocenenie za zásluhy v oblasti rozvoja vedy a techniky na báze medzinárodnej spolupráce a za šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí cez projekty medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce.

Profesor Milan Dado pôsobí dlhé roky na Žilinskej univerzite v Žiline, kde zastával aj akademické posty rektora a prorektora, bol dekanom Elektrotechnickej fakulty, vedúcim Katedry telekomunikácií. V rokoch 2000 až 2002 bol prezidentom Slovenskej rektorskej konferencie.
 
Pánovi profesorovi srdečne blahoželáme.
 
Viac informácií je zverejnených na webovom sídle Národného centra na popularizáciu vedy a techniky.
 
Zdroj: NCP VaT
Fotografia: ŽU

 

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.