Európska komisia v súčasnosti realizuje prieskum o vzájomnom uznávaní kvalifikácií a častí štúdia absolvovaných v zahraničí v nadväznosti na oznámenie o iniciovaní Európskeho vzdelávacieho priestoru do roku 2025. Európsky vzdelávací priestor by mal podľa EK zahŕňať okrem iného aj zabezpečenie mobility pre všetkých a vzájomné uznávanie diplomov zavedením nového „sorbonského procesu“.

Komisia využije prieskum a jeho výsledky k príprave návrhu odporúčaní Výboru ministrov zodpovedných za školstvo o vzájomnom uznávaní.

Prieskum je otvorený do 19. februára 2018 zainteresovaným skupinám, medzi ktorými sú aj vysoké školy, na webovom sídle: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/RecognitionOfDiplomas2018.

Pozývame všetky slovenské vysoké školy, aby sa do dotazníkového prieskumu Európskej komisie zapojili.

Ďalšie informácie: 

Zdroj: EUA a EK

Fotografia: SRK