Hlas univerzít

Akreditačná komisia uverejnila v lete prehľad špičkových tímov na slovenských vysokých školách, ktoré vybrala v rámci druhej výzvy svojho projektu „Identifikácia špičkových vedeckých tímov vysokých škôl na Slovensku“ konaného v roku 2017. Cieľom komisie je upozorniť verejnosť na fakt, že aj na slovenských vysokých školách sú tímy, ktoré majú vedecké výsledky uznávané vo svete a ktoré s tvorbou nových poznatkov učia tvorivosti aj svojich študentov, zapájajú ich do vedeckej, resp. umeleckej tvorby a poskytujú kvalitné vzdelávanie. Špičkové tímy vysokých škôl, ak by boli náležite podporené, môžu podľa Akreditačnej komisie podporiť úspešnosť mladých slovenských vedcov v súťaži o granty European Research Council ("ERC") a programov Horizont 2020. 

V roku 2017 Akreditačná komisia identifikovala 17 špičkových tímov, ktoré pôsobia na siedmich slovenských univerzitách. Najúspešnejšou vysokou školou v druhej výzve projektu bola Univerzita Komenského v Bratislave, na ktorej pôsobí sedem špičkových tímov. Ďalšie vysoké školy, ktorých vedecké tímy úspeli v projekte sú Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (3 tímy), Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (obe s rovnakým počtom tímov - 2), Technická univerzita vo Zvolene, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a Slovenská technická univerzita v Bratislave uspeli každá s jedným špičkovým tímom. 

V predchádzajúcej výzve Akreditačná komisia vybrala 37 špičkových vedeckých tímov pôsobiacich na slovenských vysokých školách. Najúspešnejšia spomedzi vysokých škôl bola tiež Univerzita Komenského v Bratislave.

Prehľad špičkových tímov na slovenských vysokých školách - 2 výzva (2017)

Prehľad špičkových tímov na slovenských vysokých školách - 1 výzva (2014)

Hlavné ciele projektu Akreditačnej komisie sú:

 1. Identifikovať v jednotlivých vedeckých alebo umeleckých oblastiach vedecké/umelecké osobnosti, kolektívy a pracoviská vysokých škôl s vysoko nadpriemernými výsledkami v slovenskom meradle, ktoré sa významne presadili na medzinárodnej vedeckej alebo umeleckej scéne.
 2. Zverejniť, v ktorých oblastiach výskumu ("OV") a na ktorých pracoviskách tieto tímy a k nim prislúchajúce osobnosti pracujú.
 3. Upriamiť pozornosť mladej generácie na to, že aj na Slovensku sú pracoviská, kde sa stretnú s osobnosťami, uznávanými v európskom a svetovom meradle, môžu sa na takých pracoviskách vzdelávať, podieľať sa na ich vysokej vedeckej alebo umeleckej úrovni a získať kontakty so
  svetom.
 4. Motivovať tímy a pracoviská, ktoré majú potenciál v blízkej budúcnosti dosiahnuť špičkové, medzinárodne akceptované výsledky.
 5. Presvedčiť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a vládu SR, že špičkové pracoviská a osobnosti si zaslúžia vysokú morálnu, spoločenskú a v tej súvislosti aj finančnú podporu. Finančná podpora vo forme mimoriadnej dotácie pre špičkové tímy a pracoviská je dôležitá pre podporu ich výskumnej práce.
 6. Prispieť k vytvoreniu podmienok a kritérií pre udelenie grantov pre špičkové pracoviská zo strany grantových agentúr a sponzorov, zameraných na rozvoj vedeckej produkcie, napr. aj v zmysle nadštandardnej podpory štúdia a práce doktorandov a prostriedkov postačujúcich na prijatie postdoktorandov, ako je to bežné v zahraničí. Upriamiť pozornosť potenciálnych sponzorov, vrátane súkromnej sféry, na špičkové tímy a ich pracoviská.
 7. Upozorniť aj decíznu sféru, že ak sa neuskutočnia kroky, ktoré podporia jestvujúce špičky a ak sa nezlepší financovanie vysokých škôl a vedeckých pracovísk ako celku aspoň na priemer podielu HDP výdavkov na vedu v Európskej únii, veda v Slovenskej republike bude v porovnaní so
  svetom upadať čoraz rýchlejšie.

Zdroj: Akreditačná komisia

Foto: TUKE

 

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.