Hlas univerzít

Joint Research Center (Spoločné výskumné centrum Európskej komisie, JRC) otvára svoje vedecké laboratóriá a zariadenia expertom z akademických a výskumných organizácií, priemyslu, malým a stredným podnikom verejného aj súkromného sektora. Dňa 8. júla 2020 zverejnilo nasledujúce výzvy:

Podrobne informácie ako aj podmienky a kritériá sú verejne dostupné. JRC môže poskytnúť finančnú podporu alebo in-kind príspevok na pokrytie cestovných a stravných výdavkov spojených s pobytom používateľov z užívateľských inštitúcií z členských štátov EÚ alebo v krajín pridružených k výskumnému programu Euratomu.

Zdroj: CVTI SR, Stále zastúpenie SR pri EK

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.