Dňa 16. septembra 2019 sa v Bratislave konalo 3. zasadanie Rady vlády SR pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj, ktorého sa na základe pozvania jej predsedu Richarda Rašiho zúčastnil aj prezident SRK prof. Rudolf Kropil. 

Predmetom zasadania rady bolo prioritne prerokovať návrh Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030 (ďalej Slovensko 2030). Materiál predstavuje zastrešujúcu národnú stratégiu v zmysle Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj a zároveň predstavuje Stratégiu regionálneho rozvoja SR. Do návrhu Vízie a stratégie rozvoja Slovenska boli zapracované časti, ktoré Rade vlády SR poskytol prezident SRK.

Prezident SRK prof. Rudolf Kropil v rámci prerokovania Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030 uviedol: „Univerzity prispievajú k dosahovaniu OSN cieľov trvalo udržateľného rozvoja („Sustainable Development Goals“) prostredníctvom výskumu a vzdelávania v širokej škále odborov, ktoré môžu potenciálne prispieť k lepšej budúcnosti. V zložitom a rozvinutom kontexte Slovenskej republiky a jej členstva v Európskej únii je dôležité, aby sa dosiahnutie cieľov trvalo udržateľného rozvoja zakladalo na znalostiach, výskume založenom na moderných metódach, inováciách a občanoch, ktorí sú schopní kritického myslenia. Na dosiahnutie cieľov sú potrební silní spoločenskí aktéri, ako sú vysoké školy.“

Komplexné podklady, ktoré sa stali východiskom pre spracovanie dokumentu Slovensko 2030, pripravili expertné tímy pod vedením zástupcov Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v roku 2018. Nasledovali pracovné stretnutia so zástupcami VÚC, ZMOS, podnikateľskými zväzmi a KOZ, ktorých účelom bolo predstavenie cieľov spracovaného návrhu. Súčasťou prípravy materiálu Slovensko 2030 bol aj proces posúdenia vplyvov strategického dokumentu s celoštátnym významom na životné prostredie.

Okrem už spomenutého rada na svojom zasadnutí prerokovala ďalšie dokumenty: Informáciu o vnútroštátnej implementácii Agendy 2030, Informáciu o implementácii Agendy 2030 v medzinárodnom prostredí, ako aj Informáciu o Národnom konvente o Vízii a stratégii rozvoja Slovenska do roku 2030.

Národný konvent sa k návrhu Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030 uskutočnil 23. septembra 2019 v Bratislave. Je vnímaný ako súčasť verejnej diskusie o prioritách a opatreniach, ktoré obsahuje dokument Slovensko 2030. Cieľom Národného konventu bolo predstavenie návrhu Slovensko 2030 ako základného dokumentu strategického plánovania pre ústrednú, regionálnu a miestnu úroveň verejnej správy. Zloženie Národného konventu odzrkadlilo všetky kľúčové segmenty slovenskej spoločnosti. Pozvanými boli najvyšší predstavitelia vlády, politických strán, legislatívy, akademického sektoru, mimovládnych organizácií, súkromného sektoru a samospráv.

Rada vlády SR pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj svojim uznesením zo dňa 16. septembra 2019 zobrala na vedomie Informáciu o návrhu Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030, ktorá vychádza z národných priorít implementácie Agendy 2030, ako aj Ciele a zloženie Národného konventu o Vízii a stratégii rozvoja Slovenska do roku 2030.

Autor: Ľubica Benková

Fotografia: ÚPVII